Algemene voorwaarden Miniatuurshop.com 


Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, offertes, orders, verkopen en leveringen van artikelen door miniatuurshop.com, kantoorhoudende te Apeldoorn aan Landmetersveld 219, 7327KN te Apeldoorn, email adres [email protected] , BTW nummer NL001378476B89, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 60000643 aan afnemers (waaronder in deze leveringsvoorwaarden tevens wordt verstaan potentiële afnemers) en alle overeenkomsten ter zake daarvan en daarmee verband houdende zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Artikel 2. Overeenkomst
De overeenkomst tussen Miniatuurshop.com en afnemer komt in alle gevallen eerst tot stand of wel (i) op het moment van schriftelijke bevestiging (waaronder elektronische bevestiging) van de inhoud van de overeenkomst door Miniatuurshop.com, ofwel (ii) op de dag dat Miniatuurshop.com met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, ofwel (iii) op het moment dat afnemer via het online bestelsysteem een bestelling plaatst, al naar gelang welk van de hiervoor onder (i), (ii) en (iii) aangeduide situaties zich als eerste voordoet. 

Artikel 3. Informatieverplichtingen
Ten aanzien van afnemers die natuurlijke personen zijn en die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het bepaalde in dit artikel 3. 

Miniatuurshop.com kan niet aansprakelijke gesteld worden voor afwijkingen in prijzen en teksten. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Dit kan betekenen dat prijzen kunnen afwijken van de getoonde prijs die vermeld staat op onze site. In het geval van een reservering heeft de klant het recht deze te annuleren.

Bij reservering van een nieuw model zullen vooraf € 25,= aan aanbetalingskosten per model moeten worden voldaan. Bij annulering van een nieuw model zullen de aanbetalingskosten niet geretourneerd worden.

Miniatuurshop.com draagt er zorg voor dat de leveringsvoorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de leveringsvoorwaarden en de overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopieën. 

Onverminderd eventuele voor Miniatuurshop.com bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de leveringsvoorwaarden te bewaren, is Miniatuurshop.com niet verplicht om een eventuele gearchiveerde overeenkomst en/of de leveringsvoorwaarden voor afnemer toegankelijk te houden. 

Bij tweedehands producten heeft de afnemer geen recht de producten te retourneren.

Bij Nieuwe producten geld dat de afnemer het recht heeft de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van het artikel om welke reden dan ook te ontbinden. De afnemer dient in dat geval het artikel in de oorspronkelijke staat aan Miniatuurshop.com terug te zenden en wel naar het adres dat op de Website is aangegeven. De kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer. 

Artikel 4. Afleveringen en daaraan verbonden kosten
Verzending van de door afnemer bestelde en betaalde op voorraad zijnde artikelen, geschiedt doorgaans binnen 2 werkdagen, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de ontvangst van het verschuldigde bedrag en zal plaatsvinden op het door afnemer verstrekte adres. Goederen die niet op voorraad zijn zullen doorgaans binnen 1 werkdag, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na binnenkomst worden verstuurd aan het door afnemer verstrekte adres. Indien goederen niet op voorraad zijn, wordt dit reeds voor het afrekenen aan afnemer gemeld in het online besteloverzicht. Op rekening geleverde goederen dienen per omgaande te worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor de aflevering zijn vaste verzendkosten vastgesteld. Deze zijn te vinden in de tabel zoals vermeld op de website.

De verzendtarieven kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. De tarieven in het Miniatuurshop.com online bestelsysteem zijn leidend. 

Artikel 5. Privacy
De door afnemer verstrekte persoonlijke gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden voor de uitvoering van de overeenkomst en/of deze leveringsvoorwaarden. De persoonlijke gegevens van afnemer zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt noch aan derden worden verschaft, tenzij Miniatuurshop.com daartoe is gehouden uit hoofde van een wettelijke verplichting. Wanneer afnemer zijn/haar aan Miniatuurshop.com verstrekte persoonlijke gegevens wenst in te zien, te wijzigen en/of bij te werken, kan daarvoor een e-mail worden gestuurd naar het volgende e-mailadres [email protected] 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Alle artikelen blijven eigendom van Miniatuurshop.com totdat algehele betaling is ontvangen voor de goederen en eventuele bijkomende kosten. 

Artikel 7. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Miniatuurshop.com en afnemer alsmede deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Miniatuurshop.com en afnemer uit hoofde van enige overeenkomst en/of de leveringsvoorwaarden of die daarmee verband houden worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Arnhem Noch de overeenkomst noch de algemene leveringsvoorwaarden beogen afbreuk te doen aan eventuele toepasselijke bepalingen van dwingend recht.